კარიერა

კარიერა

დაარსდა ქიმიური მრეწველობის სამინისტროს მიერ 1952.

1952

რესტრუქტურიზებულია 2003

a

გაფართოვდა 2020

q